BOLESŁAWIEC
ul. Grunwaldzka 13

tel. 75 / 735 26 26
kom. 605 330 901


Czynne:
pon.-pt. 9.00 - 17.00
sob. - po umówieniu terminu


NOTARIUSZ - BOLESŁAWIEC

WYMAGANE DOKUMENTY...


Pierwsze kroki

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a są to dowód osobisty, paszport, lub karta pobytu, gdy do czynności stają osoby fizyczne, albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych. Niezbędnymi danymi stron do sporządzenia aktu notarialnego są: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery dokumentów tożsamości, PESEL, NIP – w przypadku gdy czynność dotyczy przedmiotu osoby prowadzącej działalność gospodarczą, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - pełna nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki.

W przypadku działania przez pełnomocnika konieczne będzie dostarczenie pełnomocnictwa w oryginale.


Dokumenty do zbycia lokalu mieszkalnego lub lokalu niemieszkalnego (usługowego, handlowego)
 • podstawa nabycia – np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu: np. o stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego małżonków, przysądzeniu praw własności,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej.

Dokumenty do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu niemieszkalnego (usługowego, handlowego)

 • podstawa nabycia - np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział prawa do lokalu, prawomocne postanowienie Sądu: np. o stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku, zniesieniu współwłasności, podziału majątku wspólnego małżonków, przysądzeniu prawa,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu.

Dokumenty do zbycia nieruchomości gruntowej (działki gruntu) zabudowanej lub niezabudowanej

 • podstawa nabycia - np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu: np. o stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku, zniesieniu współwłasności, podziału majątku wspólnego małżonków, przysądzeniu prawa własności, akt nadania ziemi, akt własności ziemi, decyzja o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku odłączenia działki gruntu z istniejącej księgi wieczystej i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • w przypadku umowy sprzedaży, dożywocia, zamiany - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu bądź zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej niezabudowanej  
 • w przypadku gdy działka gruntu uległa podziałowi - ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych

Dokumenty do poświadczenia dziedziczenia

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa, w przypadku kobiet, które po zawarciu związku małżeńskiego zmieniły nazwisko,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego o posiadanym numerze PESEL.

Inne dokumenty:

 • w przypadku gdy nieruchomość lub inne prawo nabywane jest za środki pochodzące z kredytu bankowego – umowa kredytu w oryginale,
 • w przypadku gdy przedmiotem zbycia jest prawo nabyte w drodze spadku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 • w przypadku gdy przedmiotem zbycia jest prawo nabyte w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 01.01.2007 roku – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,

© 2011 KANCELARIA NOTARIALNA BOLESŁAWIEC
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.